Política de privacidade

De acordo coa Lei de Protección de Datos, infórmaselle de que os seus datos persoais van ser incorporados a un ficheiro automatizado que ten por finalidade a xestión e prestación de servizos aos clientes por parte de ALVARELLOS EDITORA. Pode exerce-lo seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos persoais, mediante escrito dirixido a ALVARELLOS EDITORA, Rúa Sempre en Galiza, 4 (praza int.), 15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA.